توضیح

شرح خدمات ممیزی انرژی در یک ساختمان

 

الف : ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

 

فاز اول: مطالعات مقدماتی و جمع آوری اطلاعات

1-1. استقرار تیم و تهیه برنامه اولیه و اخذ مجوزها

 • شناسائی ساختار کلی ساختمان
 • آشنایی با مسئولین واحدها و بخش های مختلف، با هماهنگی با مدیریت
 • شناسائی امكانات و تأسیسات زیربنائی ساختمان شامل انرژی الكتریكی،‌ گاز طبیعی و آبرسانی

1-2. شناسائی فرآیند تجهیزات انرژی

 • شناسائی فرآیندهای مصرفی انرژی
 • تهیه لیست و مشخصات تجهیزات مصرف کننده عمده انرژی
 • گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مدارك طراحی تجهیزات مصرف کننده عمده انرژی

1-3. بررسی وضعیت مصرف انرژی ساختمان و مقایسه با شاخصهای جهانی

 • اخذ و جمع آوری آمار مصارف انرژی هر یک از طبقه ها ساختمان
 • بررسی و تحلیل آمار مصارف انرژی کل ساختمان در3 سال گذشته
 • جمع آوری اطلاعات و شاخص های مصرف انرژی در ساختمانهای اداری مشابه در ایران
 • محاسبه شاخص مصرف انرژی در واحدهای فرایندی وکل ساختمان و مقایسه با شاخصهای داخلی
 • تعیین و تحلیل پتانسیلهای کلی صرفه جوئی در واحدهای فرایندی ساختمان

1-4. بررسی شبکه های توزیع حاملهای انرژی

 • بررسی شبکه های مصرفی ساختمان مربوطه
 • بررسی و مطالعه شبکه های حاملهای انرژی و آب در ساختمان مربوطه
 • بالانس جرم و انرژی در واحدها براساس داده های موجود

1-5. تهیه لیست اندازه گیری پارامترها برای ممیزی انرژی ساختمان

 • بررسی و تعیین نقاط اندازه گیری کلیدی
 • تهیه لیست اندازه گیری ها و برنامه اجرائی آن

1-6. تهیه و ارائه گزارش فاز اول

 

فاز دوم : ممیزی انرژی تفصیلی

2-1. اندازه گیری روی تجهیزات مصرف کننده عمده انرژی در ساختمان مربوطه

 • اندازه گیریهای تجهیزات سیستم هوا
 • اندازه گیریهای تجهیزات سیستم سوخت (آنالیز دود خروجی )
 • اندازه گیریهای تجهیزات سیستم آبرسانی (مدیریت آب)
 • اندازه گیریهای الکتریکی
 • ممیزی و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیریها

2-2. شناسایی منابع اتلاف و پتانسیل های موجود برای صرفه جویی انرژی در ساختمان مربوطه

 • تعیین سهم مصرف انرژی هر یک از تجهیزات عمده انرژی بر در دپارتمانهای مختلف
 • تحلیل و برآورد راندمان و بررسی شرایط کارکرد بهینه تجهیزات عمده انرژی بر
 • محاسبه بالانس انرژی در تجهیزات عمده انرژی بر
 • بررسی ظرفیت وعملکرد فعلی تجهیزات عمده انرژی بر و مقایسه با شرایط طراحی یا بهینه آن
 • شناسایی پتانسیلهای موجود برای صرفه جوئی انرژی
 • شناسایی و معرفی راههای جلوگیری از اتلاف انرژی

2-3. بررسی وضعیت دستگاههای اندازه گیری موجود در ساختمان مربوطه و ارائه پیشنهادهای لازم جهت نصب، تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری به عنوان ابزار مورد نیاز مدیریت انرژی

2-4. تهیه و ارائه گزارش فاز دوم

 

فاز سوم : ارائه راهکارها و ارزیابی اقتصادی

3-1. ارائه طرح های بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی

 • ارائه راهکارهای کاهش مصرف پیشگیرانه کم هزینه
 • ارائه راهکارها جهت بهبود بازده دستگاهها
 • ارائه سایر راهکارهای کم هزینه (مدیریتی، ترویجی)
 • ارائه راهکارهای صرفه جوئی پر هزینه و توجیه اقتصادی

3-2. اولویت بندی راهكارهای ارائه شده و ارائه دستورالعمل اجرایی

 • اولویت بندی راهكارهای مطرح شده براساس تحلیل های فنی و اقتصادی
 • ارائه تدابیر مختلف جهت اجرای راهکارها

3-3. جمع بندی یافته ها و ارائه سمینار نهایی

 • تهیه و ارائه سمینار

 

ب: ارزیابی كیفیت توان

 • انتخاب نقاط مناسب اندازه گیری كیفیت توان باهماهنگی كارفرما ( 10 نقطه جهت نصب دستگاه اندازه گیری

 • اندازه گیری شاخص های مختلف كیفیت برق محاسبه شده و با حد استاندارد مقایسه شوند. میزان هارمونیك جریان و ولتاژ، میزان THD جریان و ولتاژ، میزان عدم تعادل جریان و ولتاژ سیستم، میزان فلیكر ولتاژ، حالت های گذرا شامل surge Transient ، افت و افزایش ولتاژ ( sag و swell ) كه شاخص های كیفیت برق هستند باید مورد اندازه گیری قرار گیرند. محاسبه تلفات و اثری كه انحراف پارامترهای كیفیت برق بر افزایش بهای قبض برق خواهد داشت.

 • تحلیل نتایج ارزیابی و تعیین منشاء اغتشاشات و ارائه راهكار جهت بهبود شاخصهای كیفیت توان

 • نتیجه گیری وارائه تحلیل كلی و مشخص نمودن كیفیت توان برق ورودی ساختمان و مشخص نمودن میزان تزریق عوامل آلودگی كیفیت توان به شبكه توزیع

 

ج: طراحی سیستم مدیریت انرژی

 • پیشنهادیه جهت ساختار کمیته انرژی در ساختمان مربوطه
 • برنامه آموزشی برای پرسنل ساختمان مربوطه
 • تهیه چارت مناسب مدیریت انرژی بر اساس نیازها و محدودیت ها
 • تعیین خط مشی های مدیریت انرژی و شرح وظائف مدیریت انرژی